Chọn chủ đề video
Có tất cả : 69 video

Biểu diễn: Cô giáo Đoàn Thị Thanh
1
ÔN NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT CÁC KHỐI; KHỐI CẦU, KHỐI TRỤ, KHỐI VUÔNG, KHỐI CHỮ NHẬT
Dạy thơ lứa tuổi mẫu giáo bé
Hoạt động âm nhạc lứa tuổi mẫu giáo bé
Hoạt động LQVT - Cô giáo Đoàn Thị Thanh
Hoạt động tạo hình - mẫu giáo bé
Hoạt động âm nhạc - Cô giáo Nguyễn Thị Sen
Vẽ chùm nho - 4 - 5 tuổi