Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2019-2020( cuối năm) (05/08/2020 16:10)

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2019-2020( cuối năm)

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MẦM NON CỔ NHUẾ 2

Số:    25  /TB-MNCN2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            

Cổ Nhuế 2, ngày 15  tháng  7  năm 2020

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

Năm học 2019-2020( cuối năm)

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

 Không có trẻ nhà trẻ

 Tỉ lệ suy dinh dưỡng giảm từ 3,5% xuống còn 0.6%, béo phì giảm từ 2.9% còn 1%, thấp còi 3,4% xuống 0,6%

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

 

 Thực hiện chương trình “ giáo dục mầm non mới” theo chương trình nhà trường

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

 

 1000%

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

 

 Tốt

 

 

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký tên)

 

 

Nguyễn Thị Kim Chi