THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020 (05/08/2020 16:5)

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MẦM NON CỔ NHUẾ 2

 

Số:  25    /TB-MNCN2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   
 

Cổ Nhuế 2, ngày 15   tháng  7  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

56

 

 

51 

5 

0 

 

 

 

 

 

  56

 

 

1

Nhà trẻ

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mu giáo

 56

 

 

51 

5 

0 

 

 

 

 

 

56

 

 

II

Cán bquản lý

03 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1

Hiu trưởng

 01

 

 

 1

 

 

 

 1

 

 

1 

 

 

 

2

Phó hiu trưởng

02 

 

 1

1 

 

 

 

 2

 

 

 2

 

 

 

III

Nhân viên

 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

01 

 

 

 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

01 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

01 

 

 

 

 

 01

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên bảo vệ

 03

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên nuôi dưỡng

12 

 

 

 

2 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên lao công

01

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG
( Đã ký tên)

 

 

Nguyễn Thị Kim Chi