Đóng dự án: Giá đỗ yêu thương (07/01/2021 9:39)

Đóng dự án: Giá đỗ yêu thương

Đóng dự án: Giá đỗ yêu thương

Sáng nay ngày 24/12/2020, cô giáo Phí Thị Ngọc Dung lớp mẫu giáo nhỡ B5 đã lên tiết kiến tập, mở dự án "Giá đỗ yêu thương". Và sau những ngày chăm sóc, chờ đợi, giá đỗ của các bé lớp b5 đã có thể thu hoạc được rồi. 

Sau đây là một  số hình ảnh của cô và trò lớp B5 khi thu hoạch giá đỗ: