Giáo án dạy học Kết nối - Hoạt động âm nhạc (Kết nối trực tiếp với nghệ sĩ sáo trúc Như Xuân) (22/04/2021 15:8)

Giáo án dạy học Kết nối - Hoạt động âm nhạc (Kết nối trực tiếp với nghệ sĩ sáo trúc Như Xuân)

Gi¸o ¸n

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC

LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

NDTT                      : Nghe hát, nhe nhac

Bµi h¸t: Cò lả, dân ca đồng bằng Bắc Bộ

NDKH:               Trß ch¬i ©m nh¹c     : Giai điệu vui nhộn

Gi¸o viªn thùc hiÖn : Bïi V©n Anh  - Líp C2

Sè trΠ                      : 16-18 tr

Ngµy d¹y                 :  12/12/2019

Thêi gian                 : 18- 20 phót

I. môc ®Ých - yªu cÇu:

1.KiÕn thøc:

- TrÎ biết và  nhí tªn bµi h¸t , tên làn điệu dân ca: Cò lả- Dân ca đồng bằng  Bắc Bộ.

- TrÎ nhí tªn cña trß ch¬i : Giai điêu vui nhộn

2. Kü n¨ng:

- TrÎ chú  ý lắng nghe cô hát, nghe trọn vẹn bài hát.

- TrÎ nói đúng tên bài hát, tên làn điệu dân ca.

- TrÎ biết hưởng ứng cảm xúc bài hát với cô giáo( vẫy tay, đung đưa)

- Trẻ nắm được luật chơi, cách chơi, chơi thành thạo trò chơi.

3. Gi¸o dôc:

- TrÎ hµo høng tham gia hoạt động âm nhạc, góp phần giáo dục trẻ yêu những con vật gần gũi.

II. ChuÈn bÞ:

1. Đồ dùng của cô:

   - X¾c x«, nh¹c bài “ đàn gà trong sân”, “ cò lả”; nghệ sỹ thổi sáo

   - Trang phục: quần áo vùng đồng bằng Bắc Bộ

2.TrÎ:

   -TrÎ ngåi h×nh vòng cung, ¨n mÆc gän gµng, phï hîp víi thêi tiÕt.

III.TiÕn hµnh:

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

L­u ý

1.æn  ®Þnh tæ chøc:

- C« giới thiệu đại biểu đến dự, trò chuyện với trẻ, hướng trẻ vào tiết học.

- Cho trẻ lựa chọn trò chơi:

2. Bµi míi

HĐ 1. Trò chơi: Giai điệu vui nhộn

C« giíi thiÖu cách chơi, luật chơi:

- Cách chơi: Trẻ vừa đi vừa nghe nhạc, nhạc nhanh thì trẻ đi nhanh hoặc làm động tác nhanh, nhạc chậm thì trẻ đi chậm hoặc làm động tác chậm lại.

- Luật chơi: Bạn nào chưa làm được sẽ nhảy lò cò.

- Trẻ chơi: Cô cho trẻ chơi 2-3 lần

- Nhận xét

H Đ2. Nghe h¸t (NDTT)

- C« giíi thiÖu tªn bµi h¸t: Cò lả- dân ca đồng bằng Bắc Bộ

   - LÇn 1: C« h¸t cùng nh¹c đệm kÕt hîp cö chØ,®iÖu bé

            + Hát xong c« hái trÎ tªn bµi dân ca vµ cho cả lớp nhắc lại

             + Hỏi trẻ:

       - Các con có cảm xúc gì khi nghe bài hát này?

       - Các con thấy cô hát như thế nào?...

   + Giới thiệu nội dung, tính chất bài dân ca: “ Cò lả”  là 1 trong những làn điệu  dân ca quen thuộc của đồng bằng Bắc Bộ, có giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm.

   - Lần 2: Nghệ sỹ thổi sáo bài:  “Cò lả”

+ Cô giới thiệu nghệ sỹ thổi sáo: chú Như Xuân

   - Lần 3: Cô hát có nhạc, nghệ sỹ thổi sáo thổi đệm.

   - Lần 4: Cho trẻ xem clip ca sỹ Thu Huyền hát

* Giáo dục: trẻ biết yêu những làn điệu dân ca

4. Ho¹t ®éng chuyÓn tiÕp:

- C« cho trÎ ra hoạt động ngoài trời.

 

- Trẻ  lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô

 

 

- Trẻ lắng nghe cô hướng dẫn

 

 

- Trẻ chơi

 

 

 

-TrÎ nghe c« h¸t vµ tr¶ lêi c©u hái cña c«

 

 

 

 

 

 

 

 

-TrÎ lắng nghe cô hát và hưởng ứng theo cảm xúc bài hát