Hướng dẫn sử dụng BHXH-BSTT (04/07/2019 15:33)

Hướng dẫn sử dụng BHXH-BSTT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Đăng nhập :

- Truy cập địa chỉ : http://ttbhyt.bhxhhn.com.vn:8083

- Đăng nhập Tài khoản; mật khẩu

2. Cập nhật số liệu:

  • Chọn Cập nhật thông tin -> Hiệu chỉnh thông  tin

Giao diện màn hình cập nhật, bổ sung thông tin cá nhân

2.1. Cập nhật thủ công (đối với trường hợp đơn vị có số lao động nhỏ)

B1: Chọn mã số BHXH; -> kích chuột vào nút mũi tên -> Tìm kiếm (sau khi cập nhật thông tin xong tiếp tục Chọn mã số BHXH cập nhật thông tin người tiếp theo).

Giao diện màn hình tìm kiếm

          - Có thể tìm kiếm theo các tiêu chí sau: mã số BHXH; họ đệm, tên; ngày tháng năm sinh.

- Trường hợp đã đánh dấu x cột hiệu chỉnh là đã thực hiện hiệu chỉnh thông tin

B2: Cập nhật bổ sung thông tin đối với trường hợp có thay đổi thông tin hoặc chưa đầy đủ

- Cập nhật số thẻ căn cước công dân đối với trường hợp thay đổi từ chứng minh nhân dân 9 ký tự sang thẻ căn cước công dân 12 ký tự hoặc khai báo trước đó chưa chính xác.

- Cập nhật bổ sung thông tin số điện thoại di động.

- Cập nhật bổ sung thông tin số tài khoản cá nhân thụ hưởng.

- Cập nhật tên ngân hàng thụ hưởng.

- Cập nhật tỉnh, huyện, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Cập nhật Số nhà/đường phố/tổ thôn...

Màn hình cập nhật bổ sung thông tin

          - Sau khi cập nhật bổ sung thông tin còn thiếu xong nhấn nút ghi

Màn hình sau khi bổ sung thông tin và ghi

          - Sau khi thực hiện xong, làm trường hợp tiếp theo thực hiện đầy đủ từ B1.

          2.2. Import dữ liệu (áp dụng đối với các đơn vị có số lao động lớn)

          - Xuất dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý.

          Trên giao diện màn hình nhấn nút xuất số liệu, tiện ích xuất dữ liệu ra file Excel.

Căn cứ các cột thông tin cần bổ sung sau:

          + Cột SOCMND_DC: cập nhật số CMND hoặc số thẻ căn cước

          + Cột SODIENTHOAI_DC: cập nhật bổ sung thông tin số điện thoại di động.

          + Cột Taikhoan_DC: cập nhật bổ sung thông tin số tài khoản cá nhân thụ hưởng.

+ Cột Nganhang_DC: cập nhật tên ngân hàng thụ hưởng.

+ Cột Diachi_HK_DC: cập nhật tỉnh, huyện, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Lưu ý: Cột SOCMND_DC, Cột SODIENTHOAI_DCCột Taikhoan_DC định dạng TEXT

 

Sau khi cập nhật xong thông tin vào file Excel thực hiện import dữ liệu vào tiện ích hỗ trợ:

Nhấn nút Choose file giao diện màn hình hiện cửa sổ; chọn file dữ liệu cần Import; sau khi chọn xong nhấn nút hiệu chỉnh

Giao diện màn hình Import dữ liệu

          3. In mẫu 01-BS.

          Sau khi cập nhật xong số liệu, thực hiện in Danh sách bổ sung thông tin (mẫu 01-BS), ký đóng dấu gửi cơ quan BHXH nơi quản lý.